Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: vzgojiteljica predšolskih otrok/vzgojitelj predšolskih otrok

ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje traja 4 leta.

STOPNJA IZOBRAZBE: V. stopnja

IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu (v vrtcu), kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI: V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

POLEG SPLOŠNIH CILJEV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM OMOGOČA DIJAKINJAM IN DIJAKOM, DA:

 • sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja medčloveških odnosov,
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, in znajo načrtovati ukrepe za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje,
 • razvijejo osebnostne lastnosti (odgovornost, komunikativnost, kreativnost in inovativnost, empatičnost in odprtost ter vztrajnost) in vrednote (poštenost, delovanje v skladu z etičnimi načeli), ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica,
 • spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela timskega dela,
 • učijo se učiti ter razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje,
 • razvijejo pripravljenost za raziskovanje in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije za delo na strokovnem področju in za delo z viri,
 • pridobijo osnove podjetništva, da se bodo lažje prilagajali spremembam na delovnem mestu in
 • zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljali na trgu delovne sile, in uspešno načrtovali in vodili lastno poklicno kariero,
 • razvijejo socialne spretnosti, predvsem učinkovito sporazumevanje v različnih življenjskih situacijah, samostojnost in odgovornost,
 • aktivno skrbijo za lastno zdravje in za zdravje njim zaupanih otrok ter razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in se tudi ekološko ozavestijo, da bodo ravnali z okoljem, kot odgovorni državljani, ga znali ustrezno varovati in ohranjati,
 • poznajo in povezujejo teoretična in praktična znanja o razvoju in vzgoji otrok,
 • obvladajo teoretična in praktična znanja o posameznih vzgojnih področjih, znajo uporabljati metodike in didaktiko teh področij, vzgojna sredstva, pripomočke in materiale,
 • usposobijo se za učinkovito in ustvarjalno načrtovanje in izvedbo vzgojno izobraževalnega dela v skupini,
 • znajo organizirati vzpodbudno vzgojno okolje za razvoj vseh področij in oblik ustvarjalnosti in nadarjenosti predšolskih otrok,
 • usposobijo se za opazovanje, spremljanje in vrednotenje otrokovega razvoja in napredka,
 • usposobijo se za komunikacijo z otroki in odraslimi ter spoznajo metode in oblike sodelovanja s starši,
 • naučijo se vrednotiti lastno delo s pomočjo samorefleksije in samoregulacije. 

OPIS POKLICA: Vzgojitelj ustvarja in zagotavlja možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in pozitivno samopodobo. Za uspešno opravljanje poklica pomočnika vzgojitelja potrebuje veselje do dela z otroki, znanja iz učinkovitega komuniciranja, socialnih spretnosti, razvija različne osebnostne lastnosti (odgovornost, komunikativnost, kreativnost in inovativnost, empatičnost, odprtost in vztrajnost) ter vrednote (poštenost, delovanje v skladu z etičnimi načeli). Glede spola pri vpisu ni omejitev.

NAJPOGOSTEJŠA DELA VZGOJITELJA:

 • pripravlja, načrtuje in izvaja vzgojno delo ter sodeluje pri organizaciji življenja v vrtcu,
 • izbira ustrezne vsebine, oblike in metode dela ter didaktični material,
 • pripravlja vzgojna sredstva, igrače, igrala, didaktični material,
 • organizira in vodi dejavnosti otrok,
 • otroke spodbuja, opogumlja, usmerja in se z njimi igra,
 • opazuje otroke pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah,
 • skrbi za funkcionalno in estetsko ureditev prostora,
 • sodeluje s starši. 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM: Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1. letniku en teden (38 ur), v 2. letniku dva tedna (76 ur), v 3. letniku tri tedne (114 ur) in v 4. letniku štiri tedne (152 ur) v vrtcu. Dijak si lahko sam poišče in izbere vrtec za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA: Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Uspešno mora opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje z delom. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje poklicne mature.

POKLICNA MATURA: Izobraževalni program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izpitni nastop in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA: Vzgojitelj predšolskih otrok lahko nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov splošne mature, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE: Dijak, ki je uspešno zaključil šolanje se lahko zaposli kot pomočnik vzgojitelja v vrtcu ali izvaja varstvo predšolskih otrok na domu kot varuh predšolskih otrok na domu ali zasebni vzgojitelj. 

 

 

Zakaj izbrati program predšolska vzgoja? PREDSTAVITEV POKLICA VZGOJITELJA/ICE.

 

IZDELKI DIJAKOV PREDŠOLSKE VZGOJE

VTISI O OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V VRTCU

VTISI BIVŠIH DIJAKOV PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA

PREDMETNIK PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA

PROGRAMSKE ENOTE (predmet)

Kratica

število ur letno (po letnikih)

Skupaj ur

Kreditne točke

1. let.

2. let.

3. let.

4. let.

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

Slovenščina

SLJ

140

136

132

79

487

24

Matematika

MAT

102

99

96

86

383

19

Angleščina

TJA

105

102

99

111

417

20

Umetnost

UME

35

67

 

 

102

4

Zgodovina

ZGO

68

68

 

 

136

6

Geografija

GEO

68

68

 

 

136

6

Sociologija

SOC

 

68

 

 

68

3

Psihologija

PSI

 

68

 

 

68

3

Fizika

FIZ

 

70

 

 

70

3

Kemija

KEM

35

35

 

 

70

3

Biologija

BIO

105

31

 

 

136

6

Športna vzgoja

ŠVZ

105

102

66

67

340

14

STROKOVNI MODULI

Veščine sporazumevanja

VES

35

34

33

 

102

5

Pedag. in ped. pristopi v predšol. obd.

PPO

 

 

70

32

102

5

Razvoj in učenje predšol. otrok

RUP

 

 

70

66

136

6

Varno in zdravo okolje

VZO

 

 

70

32

102

5

Kurikulum oddelka v vrtcu

KOV

69

 

 

33

102

6

Igre za otroke

IGO

68

 

 

 

68

4

Ustvarjalno izražanje

USI

87

102

116

103

408

20

Matematika za otroke

MOT

 

 

 

68

68

4

Jezikovno izražanje otrok

JIZ

 

 

68

 

68

4

Naravoslovje za otroke

NOT

 

 

68

 

68

4

Družboslovje za otroke

DOT

 

 

68

 

68

4

Informacijsko komunikacijska teh.

IKT

68

 

 

 

68

4

Šport za otroke

ŠOT

 

 

63

39

102

6

ODPRTI KURIKULUM

Nemščina za otroke

NEO

34

33

28

95

6

Projektno ustvarjanje

PRU

 

 

 

56

56

3

Gledališko ustvarjanje

GLU

 70

 

 

3

Ustvarjalno razmišljanje

URA

 

34

 

 

34

1

Matematika stroke

MAS

 

 

 

32

32

1

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, INTERESNE DEJAVNOSTI IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Aktivno državljanstvo

AKD

 

35

35

Interesne dejavnosti

IND

116

95

50

56

317

14

Praktično usposabljanje

PUD

38

76

114

152

380

20

SKUPAJ

 

 

 

 

4927

 

(Skupno 13.209 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost