Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA EKONOMSKI IN TRGOVSKI ŠOLI BREŽICE

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 • ekonomski tehnik (SSI): 20 razpisanih mest,
 • ekonomski tehnik (PTI): 10 razpisanih mest,
 • predšolska vzgoja (SSI): 10 razpisanih mest,
 • trgovec (SSI): 20 razpisanih mest.

CENIK

Prva letna vpisnina za samoizobraževalce znaša 250,00 €. V ceno je všteta potrebna dokumentacija (tudi indeks), administrativni stroški in stroški svetovanja (razpored izpitov, osebni izobraževalni načrt) ter enkratno opravljanje treh enodelnih izpitov (3 x 38,00 € = 114,00 €).

Letna vpisnina za vsako naslednje leto samoizobraževanja znaša 80,00 € (ne vključuje plačila izpitov).

Vse vrste izpitov lahko opravljajo samo kandidati, ki so predhodno poravnali letno vpisnino.

Samoizobraževalci se lahko s posameznimi profesorji dogovorijo za konzultacije. Ura konzultacij stane 20,00 €.

IZPITI:

 • ustni (enodelni) izpit – 38,00 €
 • pisni in ustni (dvodelni) izpit – 50,00 €
 • seminarska naloga – 50,00 €
 • zagovor seminarske naloge – 38,00 €
 • zaključni izpit (ZI) – 168,00 €
 • poklicna matura (POM) – 268,00 €

Za vsak priznan del ZI/POM se cena ustrezno zniža v skladu s cenikom.

VPISNI POGOJI

V programe SSI ekonomski tehnik in predšolska vzgoja ter SPI program trgovec se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali program NPI.

V program PTI ekonomski tehnik se lahko vpiše, kdor je končal SPI program trgovec ali administrator.

V primeru, da je kandidat že obiskoval srednješolsko izobraževanje, se na podlagi uradnih dokumentov (spričevala, obvestila o uspehu, izpisi iz evidence ali osebni list) smiselno priznajo opravljeni predmeti oz. strokovni moduli.

VPISNI POSTOPEK IN VPISNINA

Prvi vpis v izobraževanje odraslih:

 • Kopije spričeval in/ali obvestil o uspehu iz predhodnega izobraževanja (original na vpogled),
 • Osebna izkaznica.

Na podlagi dokumentov šola pripravi Sklep o obveznostih v zvezi z izobraževanjem in izda račun za plačilo vpisnine (250,00 EUR). S kandidatom šola sklene pogodbo o izobraževanju, pripravi osebni izobraževalni načrt in izda indeks.

Vpis v vsako naslednje leto izobraževanja:

 • Na podlagi oddane vpisnice šola pripravi račun za vpisnino (80,00 EUR).
 • Po vplačani vpisnini kandidata vpišemo v elektronske evidence CEUVIZ in eAsistent.

IZPITNI ROKI

Izpitni roki za občane so v septembru, novembru, januarju, marcu in maju.

Na podlagi utemeljene prošnje lahko kandidat opravlja izpite tudi v obeh rokih za popravne izpite (junij in avgust).

Opravljanje izpitov izven razpisanih rokov ni možno, razen zaradi utemeljenih razlogov oz. na predlog izpraševalca.

PRIJAVA IN ODJAVA NA IZPITE TER PLAČILA IZPITOV

Na izpite se prijavite v tajništvu šole ali preko portala eAsistent do 7. v mesecu, ko so razpisani izpitni roki.

Na podlagi prijave izda računovodstvo račun, ki mora biti poravnan do datuma valute, sicer bo kandidat brisan z razporeda izvajanja izpitov in nanj ne bo mogel pristopiti.

Kandidat se od izpita lahko odjavi pisno na e-naslov: alenka.pecnik.kranjec@sicbrezice.si najkasneje en dan pred izpitom. Plačilo se prenese na naslednji rok oz. se račun stornira.

Če kandidat izpita ne opravi uspešno ali na izpit ne pristopi (se ne odjavi), mora stroške izpita ponovno poravnati ob naslednji prijavi.

Izpiti se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi.

RAZPORED OPRAVLJANJA IZPITOV

Razpored opravljanja izpitov vam pošljemo na vaš e-naslov praviloma 15. v mesecu, ko je razpisan izpitni rok. Informacije lahko dobite tudi po telefonu v tajništvu šole (07 49 92 550).

KONZULTACIJE PRI IZPRAŠEVALCU

V ceno izpita so vključene konzultacije z izpraševalcem o vsebini izpita in literaturi (trajanje največ 1 šolska ura). Kandidat stopi v osebni stik z izpraševalcem na podlagi vnaprejšnjega telefonskega ali spletnega dogovora.

ORGANIZIRANE KONZULTACIJE ZA PRIPRAVO NA IZPIT (PRIJAVA IN PLAČILO)

Za organizirane konzultacije za pripravo na izpite lahko pripravimo razpored, če je več kot 10 zainteresiranih kandidatov. Smiselno združujemo predmete in strokovne module na isti ravni izobraževanja. Izpit iz predmeta ali strokovnega modula opravljajo kandidati, ki so obiskovali konzultacije, en teden po končanih urah konzultacij, kar je predvideno v urniku.

Izven pripravljenega urnika organizirane konzultacije niso možne.

Kandidat se na organizirane konzultacije za pripravo na izpit prijavi na posebnem obrazcu, ki ga odda koordinatorici izobraževanja odraslih do 7. v mesecu. Na podlagi prijave izda računovodstvo račun, ki mora biti poravnan do dneva valute, sicer se kandidata črta s seznama prijavljenih.

Urnik in cenik posameznih sklopov konzultacij bo objavljen naknadno. Prijava je možna samo na celoten sklop konzultacij za posamezen predmet ali strokovni modul, stroške kandidat poravna v celoti, ne glede na kasnejšo (ne)udeležbo.

PRIJAVA NA POKLICNO MATURO ALI ZAKLJUČNI IZPIT

Na poklicno maturo ali zaključni izpit se kandidati prijavijo v rokih, ki veljajo za redne dijake. Stroške izvedbe poklicne mature ali zaključnega izpita poravnajo na podlagi izdanega računa. Pred začetkom izpitnih rokov šola preveri, ali kandidat izpolnjuje pogoje za pristop na poklicno maturo ali zaključni izpit (ima opravljene vse izpite) ter ima poravnane vse finančne obveznosti do šole.

VODENJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija o udeležencih izobraževanja odraslih se vodi na šoli v eAsistentu. Po končanem izpitnem roku vnese koordinatorica podatke o opravljanju izpitov v evidenco.

Po opravljenem izpitu kandidat poskrbi, da izpraševalec v njegov indeks vpiše podatke o opravljenem izpitu.

Ko kandidat opravi vse izpite za določen letnik, se kandidatu izda letno spričevalo.

Vse prijavljene kandidate šola vpiše tudi v evidenco CEUVIZ.

Koordinatorica IO:
Alenka Pečnik Kranjec

(Skupno 4.854 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost