Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L) v 48. členu opredeljuje letni delovni načrt kot dokument, ki ga sprejme Svet zavoda.

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006) v 68. členu navaja obvezne sestavine letnega delovnega načrta:

  • obseg in razporeditev pouka in drugih oblik izobraževalnega dela v skladu z izobraževalnim programom,
  • del izobraževalnega programa, ki ga šola določi v sodelovanju s socialnimi partnerji,
  • načrt vpisa,
  • razporeditev dijakov v letnike, oddelke in skupine,
  • roke za opravljanje izpitov,
  • načrt strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev,
  • sodelovanje z drugimi šolami, z delodajalci, zbornicami, društvi in združenji,
  • druge dejavnosti šole.

Ob sprejemanju letnega delovnega načrta se posebej preveri finančna izvedljivost načrta, kar je sicer ključna vsebina finančnega načrta organizacije za tekoče koledarsko leto.

Šola lahko v letnem delovnem načrtu za dijake, ki to želijo, in v soglasju z njihovimi starši, predvidi organizirano izobraževalno delo, ki ni sestavina izobraževalnega programa.

LDN nastaja skozi vse leto. Osnutek LDN za naslednje šolsko leto nastane v maju oziroma juniju, ko so znani vpisni pogoji in okvirni obseg vzgojno-izobraževalnega dela. V juliju in avgustu poteka formiranje oddelkov in razporeditev obveznosti učiteljev. Septembra ali v prvi polovici oktobra učiteljski zbor potrdi LDN, do konca oktobra ga (skupaj z LDN Višje strokovne šole) sprejme Svet zavoda.

(Skupno 1.852 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost